Vol. 44 No. 3 (1996)
Research Article

Naming Practices in the Eastern Cape Province of South Africa

Published 1996-09-01

Abstract

Abstract

A survey of the naming practices of the three main linguistic groups of the Eastern Cape Province of South Africa (Xhosa, Afrikaans and English) showed clear differences among the groups regarding the naming of babies and the namegivers, and also provided evidence of ongoing change and cross-cultural influence among the groups. From these patterns we suggest that in a post-apartheid South Africa, which offers increasing opportunity for interaction across cultures and languages, naming patterns are in a process of change, the directions of which are only beginning to be determined.

'n Ondersoek van die naamgee-praktyke van die drie hooftaalgroepe in, die Oos-Kaap Provinsie van Suid-Afrika (Xhosa, Afrikaans en Engels) het duidelike verskille vir die onderskeie groepe openbaar: die name wat vir babas gekies word en wie die naamgewers is, verskil. Hierdie verskille dui op 'n proses van verandering en inter-kulturele beïnvloeding tussen die groepe onderling. Uit hierdie naamgeepatrone word afgelei dat in postapartheid Suid-Afrika, waar daar toenemende geleenthede vir interaksie tussen tale en kulture bestaan, mlamgeepatrone besig is om te verander. Dit het pas moontlik geword om die rigting van die veranderingsproses te begin vasstel.

References

 1. Alford, R. 1987. Naming and Identity : A Cross-cultural Study of Personal Naming Practices. New Haven: HRAF.
 2. Beattie, J.H.M. 1957. “Nyoro Personal Names.” Uganda Journal 21: 99–106.
 3. Coetser, A. 1994. “’n Voorlopige Ondersoek na die Taalopset in die Oos-Kaap - Enkele Sprekersubjektiwiteite.” South African Journal of Linguistics 12:108–17.
 4. Dickens, Sybill M. 1985. “Western Influences on the Zulu System of Personal Naming.” Unpublished MA thesis. Rhodes University.
 5. Dunkling, Leslie. 1991. The Guinness Book of Names (5th ed.) London: Guinness Publishing Ltd.
 6. Finegan, Edward and Niko Besnier. 1989. Language: Its Structure and Use. Orlando, Florida: Harcourt Brace Jovanovich.
 7. Herbert, Robert K. n.d. “The Politics of Personal Naming in Soweto.” Unpublished research paper.
 8. Herbert, Robert K. n.d. 1993. “Personal Naming and Social Organisation: The Comparative Anthroponomy of Southern Africa. Paper presented at the 7th Congress of the Names Society of Southern Africa, San Lameer.
 9. Herbert, Robert K. n.d. 1995. “The Sociolinguistics of Personal Names: Two South African Case Studies.” South African Journal of Linguistics 15:1–8.
 10. Herbert, Robert K. n.d. 1996. “The Dynamics of Personal Names and Naming Practices in Africa.” Namenforschung. Name Studies. Les Nomes Propres. Ed. Ernst Eichler, Gerold Hilty, Heinrich Löffler, Hugo Steger and Ladislav Zgusta. Berlin: Walter de Gruyter, 1222–1227.
 11. Herbert, Robert and Bogatsu, S. 1990. “Changes in Northern Sotho and Tswana Personal Naming Patterns.” Nomina Africana 4:1–19.
 12. Jenkins, Elwyn R. 1994. “The Language Politics of Proper Names. Vital 9:33–43.
 13. Koopman, A. 1979. “Male and Female Names in Zulu.” African Studies 38:152–66.
 14. Neethling, S.J. 1988. “Voorname in Xhosa.” Nomina Africana 2:22337. .
 15. Smit, Janetta D. 1990. “Sosiolinguistiese Aspekte van die Persoonsnaam met Spesifieke Verwysing na die Invloed van Sosio-ekonomiese Klas.” Unpublished MA thesis. University of Stellenbosch.
 16. Suzman, Susan M. 1994. “Names as Pointers: Zulu Personal Naming Practices.” Language in Society 23:253–72.
 17. Thipa, H.M. 1986. “By Their Names You Shall Know Them.” Names (Proceedings of the 2nd Southern African Names Congress). Ed. P. Raper. Pretoria: HSRC. 286–91.