Vol. 69 No. 2 (2021)
Articles

Turkish Patronymic Surnames Ending with -o?lu ‘Son of: A Corpus Linguistic Investigation

Gülden Tüm
Cukurova University
Bio
Cover of Names Volume 69 Number 2 May 2021

Published 2021-05-14

Keywords

 • patronymy,
 • surnames,
 • anthroponymy,
 • cognition,
 • Turkey,
 • meta-language awareness,
 • foreign language instruction,
 • onomastics
 • ...More
  Less

Abstract

This study examines Turkish patronymic surnames ending with the suffix -o?lu ‘son of.’ For this examination, this investigation compiled three corpora of Turkish surnames (N = 10,369) representative of the Turkish population. The aim of this corpus analysis was the identification of the conceptual and grammatical functional elements of these surnames as markers of linguistic and cultural diversity within Turkey. The findings reveal that the Turkish patronymic surnames did not merely denote the name of someone’s father. They also reflect manifold cognitive diversity and express meta-language awareness of Turkey’s intercultural richness. Consequently, this article contends that integrating insights gained from surname research into the foreign language classroom may assist learners of Turkish in overcoming language and cultural barriers. As this study concludes, the findings presented here and in analogous research can help language learners gain a better understanding of the meanings and cultural symbolism embedded in names.

References

 1. Acıpayamlı, Orhan. 1992. “Türk Kültüründe ‘Ad Koyma Folkloru’nün Morfolojik ve Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi.” [A Morphologial and Functional Survey of Name-Giving Folkore in Turkic Culture]. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri. Accessed November 3, 2020 http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/orhan_acipayamli_turk_kulturunde_ad_koyma pdf.
 2. Akı E. İrem. 2015. “Yabancı Irk ve Millet İsimleriyle Soyadı Alınması Yasağı ve Anayasa Mahkemesi.” [The Constitutional Court and the Prohibition of Surnames Belonging to Foreign Races and Nations]. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 121:29–54.
 3. Aksan, Doğan. 1987. Türkçenin Gücü. [Power of Turkish]. Ankara. Türkiye İş Bankası.
 4. Aksholakova, Assem. 2014. “Proper Name as a Clue Symbol of Identity.” International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY, 2013). Procedia-Social and Behavioral Sciences 112: 465–471.
 5. Aykut, Ksenia. 2017. “The Influence of Turkish Anthroponomy on the Translation of the Novel 100 by Başar Akşan.” Mavi Atlas 5, no.2: 663–677.
 6. Banarlı, Nihad Sami. 1950. “Türklerde Soyadı.” [Surnames among the Turks]. Türk Folklor Araştırmaları 7: 97–98.
 7. Behnan, Şapolyo Enver. 1935. Türk Soyadı: 3396 Türk Adı. [The Turkish Surname: 3396 Turkish Names]. Ankara: Köyhocası Matbaası.
 8. Benzer, Ahmet. 2020. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İşlevsel Dil Bilgisi. [Functional Grammar in Teaching Turkish as a Foreign Language]. Ankara: Pegem Akademi.
 9. Calp, Mehrali. 2014. “Kişi Adları Üzerine Dilbilimsel Bir Çalışma (Ağrı İli Örneği).” [A Linguistic Survey on Personal Names—A Case of Ağrı Province]. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 52: 27–49.
 10. Chomsky, Noam A. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass.: M.I.T.
 11. Coates, Richard. 2009. “A Strictly Millian Approach to the Definition of the Proper Name.” Mind & Language 24, no.4: 433–444.
 12. Çalışkan, Nihal. 2020. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dilbilgisi Öğretimi. [Teaching Grammar in Teaching Turkish as a Foreign Language]. In Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, edited by Halit Karatay, 177–218. Ankara: Pegem Akademi.
 13. Çelik, Celaleddin. 2005. İsim Kültürü ve Din. [Name Culture and Religion]. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 14. Dunifa, La. 2019. “Current Trends in Name Giving Practices of the Buton People: The Impact of Globalisation on the Anthroponomy of Southeast Sulawesi.” Voprosy Anomastiki 16, no.2: 259–268.
 15. Erdem, İlhan, and Bahtiyar Bahşi. 2019. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi. [Teaching Grammar in Teaching Turkish to Foreigners]. In Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, edited by İlhan Erdem, Bahar Doğan, and Hatice Altunkaya, 177–200. Ankara: Pegem Akademi.
 16. Ergene, Oğuz. 2016. “Türk Kişi Adlarında Örneklenen Söz Dizimsel Yapılar.” Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 5, no.2: 626–650.
 17. Erol, Aydil. 1992. Şarkılarla Şiirlerle Türkülerle ve Tarihi Örneklerle Adlarımız. [Our Names with the Songs, Poems, Folk Songs, and Historical Examples] (2nd Ed.). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 18. Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri. 1941. “Çankırı’da Soyadı Kanunu’nun Tatbikatı.” [Practice of Surname Law in Cankiri Province]. Çığır 121: 312–315.
 19. Kardaş, Mehmet Nuri, and Raşit Koç. 2019. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar. [Basic Problems Encountered in Teaching Turkish as a Foreign Language]. In Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, edited by Mehmet Nuri Kardaş, 342–364. Ankara: Pegem Akademi.
 20. Kibar, Osman. 2005. Türk Kültüründe Ad Verme. [Name-Giving in Turkish Culture]. Ankara: Akçağ Yayınları.
 21. Luchtenberg, Sigrid. 2010. “Proper Names as a Target of Language Awareness.” Language Awareness 1, no.1: 22–31.
 22. Matushansky, Ora. 2009. “On the Linguistic Complexity of Proper Names.” Linguistics and Philosophy. Springer Verlag 31, no.5: 573–627. Accessed Jan 12, 2020. https://link.springer.com/article/10.1007/s10988-008-9050-1.
 23. Motschenbacher, Heiko. 2020. “Corpus Linguistic Onomastics: A Plea for a Corpus-Based Investigation of Names.” Names 68, no.2: 88–103. Accessed July 6, 2020. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00277738.2020.1731240.
 24. Nuyts, Jan. 1992. Aspects of a Cognitive-Pragmatic Theory of Language on Cognition, Functionalism and Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 25. Orbay, Kemalettin Şükrü. 1935. Öz Türkçe Adlar ve Sözler: Yeni Soy Adları. [Names and Words in Öztürkçe: The New Surnames]. Istanbul: Hilmi Kitap Evi.
 26. Önder, Ali Rıza. 1968. “Soyadlarımız Üzerine.” [On our surnames]. Türk Dili 201: 307–317.
 27. Örnek, Sedat Veyis. 2015. “Türk Folklorunda Ad Seçme ve Ad Koyma.” [Name Selection and Naming in Turkish Folklore]. Journal: Folklor/Edebiyat 82: 523–529.
 28. Özcan, Mehmet Şah, and İsmet Üzen. 2019. “Atatürk Döneminde Soyadı Kanunu’nun Çankırı’daki Yansıması.” [Reflection of the Surname Law in Cankiri Province during Ataturk Period]. ÇKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ Journal of Institute of Social Sciences 10: 129–152.
 29. Pau Jordà, Joan, Jose Ameijeiras-Alonso, and Joana Maria Pujadas-Mora. 2018. “Chronicle of an Early Demise, Surname Extinction in the Fifteenth and the Seventeenth Centuries, Historical Methods.” A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History 51, no.3: 190–201. Accessed Jan 9, 2020. https://doi.org/10.1080/01615440.2018.1462747.
 30. Rásonyi, László, and Imre Baski. 2007. Onomasticon Turcicum. Turkic Personal Names. Bloomington, IN: Indiana University Publications.
 31. Romanova, Eugenia E., and Dmitry V. Spiridonov. 2018. “Syntactic Features of Proper Names: The Generativist Approach(es) Properhood.” Voprosy Onomastiki 15, no.3: 7–35.
 32. Sakaoğlu, Saim. 1984. “Soyadlarımız Üzerine.” [On Our Surnames]. Türk Dili XLVIII 385–396: 243–249.
 33. Sakallı, Erol. 2016. “New Trends in Name-Giving in Turkey.” Voprosy Onomastiki 13, no 1: 171–177.
 34. Sarıtaş, Süheyla. 2009. “Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinin Günümüzdeki Adlar ve Ad Verme Hakkındaki Görüşleri.” [Views of the Undergraduates in Balıkesir University on Name-Giving and Currently Used Names]. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12, no. 21: 422–433.
 35. Tezmen, Naim. 1949. Öz Ad Soyadı ve Yaş Düzeltme Davaları. [Court Cases to Change Names, Surnames and Age]. Istanbul: Şaka Matbaası.
 36. Turfan, Ruhi, and Celal Bayar. 1935. Öz Türkçe Soy Adları. [Surnames in Öztürkçe]. Yozgat: Vilayet Basımevi.
 37. Turinay, Faruk. 2012. “Yabancı Irk ve Millet İsimlerinin Soyadı Olarak Kullanılması Yasağı ve Bir Anayasa Mahkemesi Kararının İncelenmesi.” [The Ban of the Use of Foreign Race and Nation Surnames and the Examination of a Court Decision of the Constitutional Court]. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 112: 29–54.
 38. Türköz, Meltem F. 2004. The Social Life of the State’s Fantasy: Memories and Documents on Turkey’s 1934 Surname Law. Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania. UMI Number: 3125908.
 39. Türköz, Meltem. 2007. “Surname Narratives and the State-Society Boundary: Memories of Turkey’s Family Name Law of 1934.” Middle Eastern Studies 43, no.6: 893–908.
 40. Uca, Alaattin. 2004. “Türk Toplumunda Ad Verme Geleneği.” [Name-Giving Traditions in Turkish Society]. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 23: 145–150.