Vol. 71 No. 4 (2023): NAMES: A Journal of Onomastics
Articles

Homeland on Foreign Maps: Toponymy of Western Ukraine on Austrian, Interwar-Polish, and Soviet Topographic Maps with Special Focus on Toponymy of the Carpathian Mountains

Wojciech Włoskowicz
Institute of the Polish Language, Polish Academy of Sciences

Published 2023-12-20

Keywords

 • toponym,
 • map,
 • cartography,
 • name policy,
 • Poland,
 • Ukraine,
 • settlement names
 • ...More
  Less

Abstract

The goal of this research was to examine the linguistic properties of Western Ukraine’s toponymy as presented on Austrian, interwar-Polish, and Soviet topographic maps from the late 18th century to the 1980s. The research question was, “To what extent does this toponymy include languages other than Ukrainian?” As this article demonstrates, the changing toponymy corresponds with general language policies implemented in Western Ukraine by foreign states. The analysis in this work comprises 1,741 toponymic forms that refer to 207 geographical features on nine multi-sheet topographic maps. The toponyms examined are mainly oikonyms. The data collection was limited to the districts of eastern Galicia where Ukrainian speakers outnumbered Polish speakers by at least three to one. Given that linguistic context, it comes as no surprise that examples of non-vernacular “polonized” toponym forms were found to be especially prevalent in this examination. The general finding of this research is that the toponymies of Austrian and Polish maps comprise a mixture of Ukrainian and Polish/Polonized forms. The toponymic “polonization” was quite inconsistent and may reflect the diverse periods and forms of Polish policies.

References

 1. Бучко, Дмитро. 2000. “Радянська дійсність і ойконімічна система України” [Soviet Reality and the Oikonymic System of Ukraine]. Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія Мовознавство [Scientific Papers of the Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Linguistic Series] 1:3–7.
 2. Редьква, Ярослав. 2015. “Бінарні опозиційні composita на означеннярозмірно-просторових характеристик в історичній ойконімії Руського Воєводства (на прикладі Галицької Землі)” [Binary Oppositions of Composites to Denote Size and Space Characteristics in Historical Oikonymy of Ruske Voyevodstvo (as Exemplified by Halytska Land)]. Науковий вісник Чернівецького університету [Scientific Herald of the Chernivtsi National University] 752:163–171.
 3. Редьква, Ярослав. 2017. “Бінарні опозиційні пари верхній (вищий, вижній, горішній)—нижній (долішній, нижчий—середній на означення розмірно-просторових характеристик у західноукраїнській історичній ойконімії” [Binary Opposition Pairs Verhniy (Vyshchyi, Vyzhniy, Horishniy) [High]—Nyzhniy (Dolishniy, Nyzhchyi) [Low]—Seredniy [Middle] to Mean Size and Spatial Characteristics in Western Ukrainian Historical Oikonymy]. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство [Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Linguistic Series] 27, no.1: 266–271.
 4. Becker, Lee A. 1980. “On the Phonetic Nature of the Origin of Ukrainian Ikavism”. Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes 22, no. 3: 400–407.
 5. Berg, Lawrence D. and Robin A. Kearns. 2009. “Naming as Norming: “Race”, Gender and the Identity Politics of Naming Places in Aotearoa/New Zealand”. Critical Toponymies. The Contested Politics of Place Naming. Edited by Lawrence D. Berg and Jani Vuolteenaho. Burlington: Ashgate, 19–15.
 6. Bukowski, Waldemar and Andrzej Janeczek. 2013. “Mapa józefińska Galicji (1779–1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu wydawniczego” [Josephine Map of Galicia (1779–1783) on the Eve of the Edition. The Subject and Assumptions of the Publishing Plan]. Studia Geohistorica [Geohistorical Studies] 1:91–112.
 7. Carlton, Terence. 1974. “Ukrainian Ikavism as a Reflex of Proto-Slavic Neo-Acute”. Doctoral dissertation, Ohio State University. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1486986969537255
 8. Czopek-Kopciuch, Barbara. 1988. Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego) [Place Names of the Former Chełm and Bełz Lands (within the Borders of Today’s Polish State)]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 9. Faluszczak, Franciszek Paweł. 2011. Kartografia Galicji Wschodniej [Cartography of Eastern Galicia]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Hibel, Katarzyna. 2014. “Wojna na mapy”, “wojna na słowa”. Onomastyczne i międzykulturowe aspekty polityki językowej II Rzeczpospolitej w stosunku do mniejszości ukraińskiej w Galicji Wschodniej w okresie międzywojennym [“War of Maps”, “War of Words:” Onomastic and Intercultural Aspects of Interwar Poland’s Language Policy Towards the Ukrainian Minority in Eastern Galicia]. Berlin: LIT Verlag.
 11. Hofstätter, Ernst. 1989. Beiträge zur Geschichte der österreichischen Landesaufnahmen. Ein Überblick der topographischen Aufnahmeverfahren, deren Ursprünge, ihrer Entwicklungen und Organisationsformen der vier österreichischen Landesaufnahmen [Contributions to the History of Austrian Surveys. An Overview of Topographic Survey Procedures, Their Origins, Their Development, and Organizational Forms of the Four Austrian Land Surveys]. Vienna: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
 12. IN1875. 1875. Instruction für die militärische Landesaufnahme (Militär-Mappirung) II. Theil [Manual for the Military Survey. Part Two]. Vienna: Verlag des k. k. militär-geografischen Instituts.
 13. IN1887. 1887. Instruction für die militärische Landesaufnahme (Militär-Mappirung und Reambulierung). II. Technischer Theil [Manual for the Military Survey. Technical Part Two]. Vienna: Verlag des k. k. militär-geographischen Institutes.
 14. IN1903. 1903. Instruction für die militärische Landesaufnahme. II. Technischer Theil [Manual for the Military Survey. Technical Part Two]. Vienna: Verlag des k. u. k. militär-geographischen Institutes.
 15. Jordan, Peter. 2009. Some Considerations on the Function of Place Names on Maps. Proceedings of the 24th International Cartographic Conference. https://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2009/html/nonref/12_2.pdf
 16. Jordan, Peter. 2014. “Das Wiener Militärgeographische Institut und seine Bedeutung für die Kartographie in Ostmittel- und Südosteuropa” [The Vienna Military Geographical Institute and its meaning for the cartography of the Eastern Central and South-Eastern Europe]. 250 Jahre Landesaufnahme. Festschrift [250 Years of Land Survey. A Festschrift]. Vienna: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 51–73.
 17. Kearns, Robin and Lawrence Berg. 2009. “Proclaiming Place: Towards a Geography of Place Name Pronunciation”. Critical Toponymies. The Contested Politics of Place Naming. Edited by Lawrence D. Berg and Jani Vuolteenaho. Burlington: Ashgate, 153–177.
 18. Krukar, Wojciech. 1992. “Wybrane nazwy topograficzne na mapach Łemkowszczyzny wschodniej” [Selected Topographical Names on Maps of the Mastern Lemko Region]. Magury 92:34–49.
 19. Moser, Michael. 2015. “Tradition, Dominanz, Emanzipation: Polnisch und Ukrainisch als Kontaktsprachen in der Habsburgermonarchie” [Tradition, Supremacy, Emancipation: Polish and Ukrainian as Languages in Contact in the Habsburg Monarchy]. Sprachliche Wechselbeziehungen in der Habsburgermonarchie [Linguistic Interrelations in the Habsburg Monarchy]. Edited by Ewa Cwanek-Florek and Irmgard Nöbauer. Vienna: Polnische Akademie der Wissenschaften–Wissenschaftliches Zentrum in Wien, 41–45.
 20. Pluskota, Teresa. 1998. Nazwy miejscowe ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. Toponimia Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego [Place Names of the Ruthenian Lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th–18th Centuries. Toponymy of Ukraine and the Polish-Ukrainian Borderlands]. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 21. Postnikov, Alexey V. 2002. “Maps for Ordinary Consumers versus Maps for the Military: Double Standards of Map Accuracy in Soviet Cartography, 1917– 1991”. Cartography and Geographic Information Science 29, no. 3: 243–260.
 22. Timár, Gábor, Gábor Molnár, Balázs Székely, Sándor Biszak, József Varga, and Annamária Jankó. 2006. The Map Sheets of the Second Military Survey and their Georeferenced Version. Budapest: Arcanum.
 23. Vuolteenaho, Jani and Lawrence D. Berg. 2009. “Towards Critical Toponymies”. Critical Toponymies. The Contested Politics of Place Naming. Edited by Lawrence D. Berg and Jani Vuolteenaho. Burlington: Ashgate, 1–18.
 24. Weisswasser, Katharina. 2015. “Die Sprachenpolitik der Habsburger gegenüber den Polen in Galizien” [Habsburg Language Policy Towards Poles in Galicia]. Sprachliche Wechselbeziehungen in der Habsburgermonarchie [Linguistic Interrelations in the Habsburg Monarchy]. Edited by Ewa Cwanek-Florek and Irmgard Nöbauer. Vienna: Polnische Akademie der Wissenschaften–Wissenschaftliches Zentrum, 19–40.
 25. Wolski, Jacek. 2016. “Kartografia topograficzna Bojkowszczyzny Zachodniej (1772–1939)” [Topographic cartography of the Western Boyko Region (1772–1939)]. Bojkowszczyzna Zachodnia—wczoraj, dziś i jutro [The Western Boyko Region—Yesterday, Today and Tomorrow]. Edited by Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, 1:107–174.