Vol. 58 No. 3 (2010)
Research Article

Proper Names in the Polish Global Reality

Published 2010-09-01

Keywords

 • JUDITH SHAKESPEARE,
 • VIRGINIA WOOLF,
 • WILLIAM SHAKESPEARE,
 • LITERARY NAMING,
 • ONOMASTIC SOURCES

Abstract

Abstract

The paper presents the most recent names, particularly those related to cities and towns (especially names of buildings, streets, factories, and shops) against the background of current globalization processes that assume various forms of unification or individualization.

Proper names are treated as units that co-create the local identity (narrative names) or transparent identity (transparent names). Narrative names as defined in the paper are created from existing proper names. Proprial narration is understood here as multidirectional references made by certain onyms to other objects, for instance the names of buildings connecting to names of nearby streets, lakes, or islands. On the other hand, transparent designations are anonymous names that conceal the origin of denotats. They indicate an unreal origin (e.g., English or Italian) of the named object.

References

 1. Burszta, Wojciech J. 1998. “Nie tylko globalizacja. Uwagi o kulturze wspolczesnej.” [“Not Only Globalization. Comments on Contemporary Culture.”] Wszystek krqg ziemski. Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czeslawowi Hernasowi. [All Terrestrial Creations. Anthropology, History, Literature. Works Dedicated to Professor Czeslaw Hernas.] Ed. Piotr Kowalski. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego,465–82.
 2. Dimitrova-Todorova, Lilâna. 2006. “Vliânieto na globalizaciâta v'rhu blgarskite firmonimi v s'postavka s polskite firmonimi.” [“The Influence of Globalization on Bulgarian Ergonyms in Comparison with Polish.”] Onomastica 51: 51–63.
 3. Genette, Gérard. 1992. “Palimpsesty.” [“Palimpsests.”] Wspolczesna teoria badan literackich za granicq. [The Theory of Literary Research Abroad.] Ed. Henryk Markiewicz. Krakow: Wydawnictwo Literackie,322–23.
 4. Giddens, Antonny. 2002. Nowoczesnosc i tozsamosc. “Ja” i spoleczenstwo, w epoce poznej nowoczesnosci. [Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age.] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Giddens, Antonny. 2004. Socjologia. [Sociology.] Trans. Alina Szulzycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Knappova, Miloslava. 2003. “Chrématonyma.” [“The Study of Names of Things, Human Producs, Institution.”] Slowianska onomastyka. Encyklopedia. [Slavic Onomastics. Encyclopedia.] Ed. Ewa Rzetelska-Feleszko, Aleksandra Cieslikowa & Jerzy Duma. Warszawa-Krakow: Towarzystwo Naukowe Warszawskie,375–81.
 7. Kordys, Jan. 2006. Kategorie antropologiczne i tozsamosc narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury. [Anthropological Categories and Narrative Identity.] Krakow: TAiWPN Universitas.
 8. Lucik, Vasyl V. 2003. “Hrematonimiâ.” [“The Study of Names of Things, Human Producs, Institution.”] Slowianska onomastyka. Encyklopedia. [Slavic Onomastics. Encyclopedia.] Ed. Ewa Rzetelska-Feleszko, Aleksandra Cieslikowa & Jerzy Duma. Warszawa-Krakow: Towarzystwo Naukowe Warszawskie,390–94.
 9. Melosik, Zbyszko. 2002. “Kultura instant: paradoksy pop-tozsamosci.” [“Instant Culture: Paradoxes of PopIdentity.”] Edukacja w czasach pop-kultury. [Education in the Times of Pop Culture.] Ed. Wojciech J. Burszta, A. de Tchorzewski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego,28–34.
 10. Rosner, Katarzyna. 2006. Narracja, tozsamosc i czas. [Narration, Identity and Time.] Krakow: TAiWPN Universitas.
 11. Rutkiewicz-Hanczewska, Malgorzata. 2006. “Nazwa wlasna jako tekst.” [“The Proper Name as Text.”] Polonica 26–27: 299–317.
 12. Rutkiewicz-Hanczewska, Malgorzata. 2007a. “Intertextual Dimension of Polish Urban Nomenclature.” Onoma 42: 155–70.
 13. Rutkiewicz-Hanczewska, Malgorzata. 2007b. “Pozno podjçta rehabilitacja afazji motorycznej po zawale mozgu. Studium przypadku.” [“Late Rehabilitation of Motor Aphasia after Brain Infarction. A Case Study.”] Logopedia 36: 215–38.
 14. Rutkiewicz-Hanczewska, Malgorzata. 2008. “Nazwy terenowe.” [“Local Names.”] Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbior studiow. [Poznan City Place Names. A Collection of Studies.] Ed. Zygmunt Zagorski. Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM,165–423.
 15. Sliwinski, Piotr J. 2005. “W mozaice nie-miejsc.” [“In the Mosaic of Non-Places.”] Europejczyk wobec sacrum wczoraj i dzis. [The European Towards the Sacred Yesterday and Today.] Ed. Jozef C. Kaluzny. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,69–91.
 16. Sztompka, Piotr. 2005. Socjologia. Analiza spoleczenstwa. [Sociology. The Analysis of the Society.] Krakow: Wydawnictwo Znak.
 17. Ulatowska, Hanna K. & Maria Sadowska. 1998. “Dyskurs w badaniach i terapii osob z afazj^.” [“Discourse in Examinations and Therapy of People with Aphasia.”] Diagnoza i terapia osob z afazjq. Holistyczne podejscie do chorego. [Diagnosis and Therapy of People with Aphasia. Holistic Approach to the Patient.] Ed. Antoni Balejko. Bialystok: Wydawnictwo Logopedyczne,59–70.
 18. Ulatowska, Hanna K., Maria Sadowska, Danuta K^dzielawa, Jan Kordys & Kazimierz Rymarczyk. 2000. “Linguistic and Cognitive Aspects of Proverb Processing in Aphasia.” Aphasiology 14(3): 227–50.
 19. Zboralski, Marek. 1995. Nomen omen, czyli jak nazwac firmq i product. [Nomen Omen or How to Name a Business or Product.] Warszawa: Business Press.
 20. Zdziechowska, Malgorzata & Jan Pinski. 2007. “Polska Brama Berlinska.” [“Polish Berlin Gate.”] Wprost 46: 52–54.